ยินดีต้อนรับ
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี มุ่งจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้วิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ความเข้าใจด้าน ICT คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การสื่อสาร และการร่วมมือกันทำงาน เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สังคมโลกและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการ & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
January 10, 2017
BYIS field trip May 2016..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
March 22, 2019
ด.ญ.กชพร ดีมีชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลเหรียญเง..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
March 27, 2019
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
June 19, 2018
Some of our students from Secondary 4 to Secondary 6 joined an internation..
ข่าวสาร & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
February 18, 2019
Our Kindergarten 2 students were kindly invited to visit a local reptile ke..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
April 2, 2019
บรรยากาศเปิดเรียน summer วันแรก เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ คุ..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
May 8, 2019
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
February 22, 2019
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ อ.2..
VIDEO PRESENTATION
ได้รับการรับรองจาก :
ที่อยู่ในเครือของเรา :

Beaconhouse School System
Beaconhouse Newlands
BNU
Concordia Colleges
The Early Years
The Educators
Beaconhouse Oman
The Beaconhouse Times
Beaconhouse Malaysia
A Project of Beaconhouse
© BYS All Rights Reserved.