แสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบดินทร์เดชา  สิงห์  สิงหเสนี

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

1.  เด็กหญิงณภัทร                 พฤกพัฒนาชัย                 

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

1.  เด็กหญิงนลิน                    สิริวงศานนท์

2.  เด็กชายรัชพล                    เชาวลิตถวิล                          

โรงเรียนเทพศิรินทร์

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

1.  เด็กชายชวิน                      สหุนาฬุ  

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

1.  เด็กหญิงณภัทร                 พฤกพัฒนาชัย                        ลำดับที่  1

2.  เด็กชายปรมัตถ์                 ศรีวิโรจน์

3.  เด็กหญิงวาสิตา                 สุรสินธุ์

4.  เด็กชายวรเมธ                    อนุสรณ์เสรี

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ (รอบโควตา)

1.  เด็กชายคลีตาลิน               หมายมั่น

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษ English  Program

1.  เด็กหญิงนภกมล               ชู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

 ห้องเรียนพิเศษ (English  Program :  EP)

1.  เด็กชายภูวริศ                     แพรพันธ์

2.  เด็กหญิงเพชรประกาย      ลิไธสง

3.  เด็กหญิงธนิก  เดนนี่ย์      โคโรน่า

4.  เด็กชายยุทธพงษ์               ทรงพระ

5.  เด็กชายไซม่อน                 โบร์

6.  เด็กหญิงเอมมิกา               ลอยวิรัตน์

7.  เด็กหญิงแทมมารี่ ฤจิกร   นิยมเทศ

8.  เด็กชายกชปภพ              วงศ์บัณฑิต

9.  เด็กชายปรมัตถ์               ศรีวิโรจน์

10.เด็กหญิงณัฐณิชา            กิจสนิท

11.เด็กชายพสธร                 รักสันตินานา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted  Education  Program : GEP)

1.  เด็กหญิงธนภรณ์               เมฆฉาย  

2.  เด็กหญิงเฌอสิรี                ตุมกา

3.  เด็กชายสายฟ้า                 เศวตรพัชร์

4.  เด็กชายณพล                    โควพานิช

5.  เด็กชายวิทวัส                   วภักดิ์เพชร

6.  เด็กหญิงฉัตรยา                 โตโส

7.  เด็กหญิงวาสิตา                 สุรสินธุ์

8.  เด็กชายอรัญรักษ์               เพชรสกุล

9.  เด็กชายศุภกร                   ชูเกื้อ

10.เด็กหญิงพรนภัส                เพ็ชรทวีพรเดช

11.เด็กชายพศิน                      แสวงสว่างอารมณ์

12.เด็กหญิงจิรัชญา                พึ่งญาติ

13.เด็กหญิงชินาพา                หิรัญวงษ์

14.เด็กหญิงแพร                    วัชรเลิศวาณิช

15.เด็กชายสุรเชษฐ์                มิตรเจริญรัตน์

16.เด็กหญิงปัญญภัค             ปุณณรัชช์

17.เด็กชายธนัช                      แสนสุทธวิจิตร

18.เด็กชายวรเมธ                    อนุสรณ์เสรี

19.เด็กชายธีรภัทร                  เฉลิมเมือง

20.เด็กหญิงภัทรนันท์             ชูเพชร

21.เด็กหญิงนงนพัส               ไขแสง

22.เด็กชายธนดล                   มหาพรรณ

23.เด็กชายณัฐพัชร์                 สร้อยสุวรรณ

24.เด็กหญิงปาณิศา                แสงสิรคุปต์

25.เด็กชายจอมพล                 ฟูวงศ์สิทธิ์

26.เด็กชายพัทธนันท์              ศรีมารยาท

27.เด็กชายภาสวิชญ์               ลอยมา

28.เด็กหญิงสุภัทรา                 ดีมีชัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted  Education  Program : GEP)  สำรอง

1.  เด็กหญิงญาณิศา               สนใจ                   สำรองอันดับ 1

2.  เด็กหญิงวรนิต                  ติรไพรวงศ์             สำรองอันดับ 2

3.  เด็กหญิงรสริน                   นิยมสันติสุข          สำรองอันดับ 6

4.  เด็กหญิงปพิชญา               วีรศักดิ์ธารา          สำรองอันดับ 11

5.  เด็กหญิงภรณ์ชนก            บรรจง                   สำรองอันดับ 15

6.  เด็กหญิงภูริฉัตร                มัจฉริยกุล             สำรองอันดับ 36

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

 แผนการเรียน  Mini  English  Program (MEP)

1.  เด็กชายนรภัทร                 ดวงดีเด่น

2.  เด็กชายวิชญ์                      ทาบึงกาฬ

3.  เด็กหญิงณัฏฐจิรา              คนึงคิด

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิต + วิทย์ (Gifted)

1.  เด็กหญิงกรรวี                    สุวรรณฉิม

2.  เด็กชายรชต                       ฐิติจุฑาวุฒิ

3.  เด็กชายณฐาภพ                 เหมชะญาติ

4.  เด็กชายปัจฉิมบุตร              ออมสิน

โรงเรียนบดินทร์เดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 2

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

1.  เด็กหญิงรักษณีย์                 นบน้อยเสรีวงศ์

2.  เด็กชายก้องภพ                 พิลา

โรงเรียนบดินทร์เดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 2

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษ(English  Program :  EP)

1.  เด็กหญิงไอรดา                 ถิรชุตินันท์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษ(English  Program :  EP)

1.  เด็กหญิงญาณิน                 เรืองจินดาประชา

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

1.  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา          บุตรลักษณ์

2.  เด็กหญิงปวีณ์กร               เปลี่ยนศักดิ์

3.  เด็กชายวิทวัส                   วภักดิ์เพชร

4.  เด็กหญิงธวัลรัตน์               องอาจวาณิชย์

5.  เด็กชายธีรภัทร                  เฉลิมเมือง  (สำรอง)

6.  เด็กหญิงวาสิตา                 สุรสินธุ์  (สำรอง)

7.  เด็กชายภูริฉัตร                  มัจฉริยกุล  (สำรอง)

8.  เด็กหญิงปัญญภัค             ปุณณรัชช์ (สำรอง)

9. เด็กหญิงสุภัทรา                 ดีมีชัย (สำรอง)

10. เด็กชายกล้ากอบกู้           ปริศนานันทกุล (สำรอง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษ(English  Program :  EP)

1.  เด็กหญิงอลิษา                 วณิชพันธ์สกุล

2.  เด็กหญิงนภัส                    อาภาศรีทองสกุล

3.  เด็กหญิงณิชนันท์              วันชัย

4.  เด็กหญิงณัฎฐจิรา             คนึงคิด

5.  เด็กชายพัทธนันท์             ศรีมารยาท

6.  เด็กชายจอมพล                ฟูวงศ์สิทธิ์

7.  เด็กหญิงวรินธร                 สุทธิประภา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา 2

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

1.  เด็กหญิงปฐมาภา              นุชพุ่ม

 แผนการเรียน  Mini  English  Program (MEP)

1.  เด็กหญิงวรินทร               ไกรสีกาจ

2.  เด็กหญิงณิชากร               รัตนมงคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ปทุมธานี

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

1.  เด็กชายกรพงศ์                 พลราชม

โรงเรียนธัญบุรี

 แผนการเรียน      ห้องเรียนพิเศษ(English  Program :  EP)

1.  เด็กหญิงญาดา                นอร์มา

2.  เด็กชายปรกร                   รัตนชาคร (สำรอง)

โรงเรียนหอวัง

 แผนการเรียน  ห้องเรียนพิเศษ (Gifted  Education  Program : GEP)

1.  เด็กหญิงอภิชญา               เสถียรรัมย์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

 แผนการเรียน  ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

1.  เด็กหญิงฐิตาวัชร์               ธีระพัฒน์สกุล

โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต

 โควตา

1. เด็กหญิงภูริดา                  นิลชูจิตร

2. เด็กชายปุญญพัฒน์           วิชญานนท์

3. เด็กหญิงพีรดา                  ฉัตรแก้วมณี

4. เด็กชายชนัฐ                     คล่องหัดพล

5. เด็กชายรัฐธนินท์               เหมเรืองพงศ์

6. เด็กหญิงวรัชนันท์             ไหล่

7. เด็กชายวีรวิชญ์                 อาภาสวัสดิ์

8. เด็กชายต้นตระกูล             ประทีปปรีชา

9. เด็กหญิงวรินทร                ไกรสีกาจ

10.เด็กหญิงอติกานต์             คูแก้ว