คุณภาพการจัดการศึกษาที่อิงมาตรฐานสากล
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดจัดหลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ให้กับนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของเด็กๆในแต่ละวัย ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขามีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เนื่องจากเราเชื่อว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน ดังนั้น เราจึงเตรียมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่างๆ
Cambridge IGCSE
IGCSE: "International General Certificate of Secondary Education"
ยินดีต้อนรับ
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี มุ่งจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้วิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ความเข้าใจด้าน ICT คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การสื่อสาร และการร่วมมือกันทำงาน เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สังคมโลกและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการ & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
January 10, 2017
BYIS field trip May 2016..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
November 25, 2017
Scope of the Midterm Examination English Programmes - Term 2 - Primary 1..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
October 1, 2017
..
ข่าวสาร & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
November 28, 2017
Our second field trip of Term 1 was to Grandpa’s Eco Farm..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
November 16, 2017
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรมค..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
November 3, 2017
Today we celebrated Loy Krathong. We first listened to the history of Loy K..
VIDEO PRESENTATION
ได้รับการรับรองจาก :
ที่อยู่ในเครือของเรา :

A Project of Beaconhouse
© BYS All Rights Reserved.